ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
19 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۰۱۳۰
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۱۳۲
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۲۲
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۱۸۳
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۱۷۳۷
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۰۲
قرائت شده
قرائت فاتحه
۳۲۱۱
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۳۴
فرستاده شده