ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
19 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۰۱۲۵
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۱۳۲
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۲۲
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۱۸۲
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۱۷۳۲
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۰۲
قرائت شده
قرائت فاتحه
۳۲۱۰
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۳۴
فرستاده شده